​Skovly Ejendomme A/S


​CVR: 27523692

Riihimækivej 3

9200 Aalborg SV

​📱 9636 0066​

skovly@skovly.dk

Åbningstider: man-torsdag kl. 9-16 (fredag 9-15)
​lørdag og søndag: lukket.(Internet Explorer virker ikke til denne side)

Husorden

December 2008

1. Generelt

Denne HUSORDEN er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens § 27 stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed. Overtrædelse af husordensregler kan i gentagelsestilfælde medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 83 litra e eller § 93 litra g.

2. Påbud, ansvar for gæster m.V.

Lejeren er ud over de skrevne regler i HUSORDENEN endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder, herunder vicevært, hvilket også gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for jfr. pkt. 1.

3. Ændring af husorden

Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jfr. Lejelovens § 27 stk. 2.

4. Vaskerum m.V.

De i fællesvaskeriet, hvis et sådan findes, opsatte regler for brug og renholdelse udgør også en del af de gældende husordensregler. Tøjtørring o.lign. må KUN ske i tørrerummet eller udendørs og kun på de af udlejer/vicevært anviste steder. Såfremt der ligger tøj i vaskehuset eller hænger tøj i tørrerummet i mere end en uge, bliver det lagt i en sort sæk og sat over i et hjørne af vaskehuset. Er det ikke fjernet herfra efter endnu en uge bliver det smidt ud!!!!!​ Det er forbudt at tørre tøj i lejligheden, da fugten herfra kan forringe eller ødelægge tapet og træværk. Det er forbudt at overlade brugen af fællesvaskeriet til andre personer end ejendommens lejere.

5. Fællesarealer, pulterrum m.V.

Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt af de øvrige lejeres tilsvarende brugsret. Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald el.lign. på trapper eller øvrige fællesarealer. Lejeren har kun ret til at disponere over 1 pulterrum, såfremt dette udtrykkeligt er anvist af udlejer. Pulterrum skal altid være aflåst og være afmærket med skilt med oplysning om lejers navn eller lejlighed. Det er lejerens ansvar, at skiltene er sat op på pulterrummet. Alt hvad der anbringes i kælderen (cykler, barnevogne, møbler o.s.v.) sker på lejerens egen regning og risiko. Udlejer påtager sig IKKE ansvar på nogen måde for ting anbragt i kælderen.

Det er ikke tilladt at henstille knallerter i ejendommes kælder eller opbevare brandfarlige væsker o.lign.

Barnevogne, legevogne, cykler og lignende må ikke henstilles i opgangen. Sæt tingene i kælderen i stedet. . Det er ikke for at genere jer, at vi har indført disse regler, men det er for at der skal se ordentligt ud i jeres opgange og for at forhindre, at der kan sættes ild til tingene med deraf følgende uhyggelige konsekvenser.

Evt. beskadigelser af fællesarealer, henstilling af affald o.lign. samt graffiti vil blive repareret/fjernet for den pågældende lejers regning.

6. Affald​

Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere, og dette skal ske i lukkede plastposer og må ikke indeholde skarpe og spidse genstande. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen, og er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasser og lign. storskrald. - Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejers regning, og udgiften hertil er pligtig pengeydelse i lejemålet jfr. Lejelovens § 93 litra a.

7. Støj, fester m.V.

Der er mere lydt i en beboelsesejendom, end de fleste er klar over! - Derfor skal der generelt udvises hensyn overfor andre lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl. 20.

Enhver form for radio, TV, båndoptager, Cd-afspiller og egen musikudøvelse skal særligt efter kl. 20 ske i så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for andre lejere.

Efter kl. 23 skal der være ro, hvilket også omfatter badning o.lign. der medfører støj i vandrør samt brug af støjende fodtøj m.v.

Hvis der holdes fest i lejligheden, skal alle omkringboende lejere orienteres 1 uge i forvejen og efter kl. 23 skal musikstøj dæmpes til et absolut minimum. Ved udluftning under en fest skal musikken stoppes mens vinduerne er åbne.

8. Aflåsning

Kælderdøre skal af hensyn til uvedkommende altid være aflåste,- også i dagtimerne.

Hoveddøren skal være aflåst i tidsrummet kl. 18 – 07, og lejere, der finder døren ulåst i dette tidsrum, har pligt til at låse døren.

9. Husdyr

Det er IKKE tillaldt at holde husdyr i vores ejendomme.